TERMS OF SERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Welkom op de MUDMASKY website gelegen op www.mudmasky.com (de “Site”). De Site is een interneteigendom van Mousavi Skincare B.V. (hierna “MUDMASKY”, “Bedrijf” “wij”, “onze” of “ons”).

Lees aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden, die het gebruik van deze Site regelen. Door deze Site te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Site is ontwikkeld voor en uitgegeven door MUDMASKY”, gevestigd te Westplein 12, 3016BM, ingeschreven te Rotterdam onder nummer 69453683, e-mailadres: info@mudmasky.com telefoonnummer: + 31 (0) 6 83 83 83 87.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Site moet u meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar) en over een geldig e-mailadres beschikken. Indien u minderjarig bent, is voorafgaande toestemming van uw ouders vereist.

Toegang tot de Site en/of bepaalde segmenten ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval dient u zelf maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke codes te waarborgen. U kunt ze natuurlijk te allen tijde wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Site en/of bepaalde segmenten ervan kan echter worden beperkt om frauduleus gebruik van dergelijke codes te voorkomen. Gelieve ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u kennis krijgt.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Site op te schorten. In een dergelijk geval zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Hoewel wij trachten de Site steeds toegankelijk te houden, kunnen wij u niet in alle omstandigheden toegang garanderen. In feite, en in het bijzonder voor redenen van onderhoud, updating, of andere redenen, die buiten onze controle liggen, kan de toegang tot de Site onderbroken worden.

Copyright

Alle inhoud van deze site, zoals tekst, graphics, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van Mousavi Skincare B.V. of haar contentleveranciers en wordt beschermd door internationale copyrightwetten. De compilatie (het verzamelen, rangschikken en samenvoegen) van alle inhoud op Mudmasky.com is ook het exclusieve eigendom van Mousavi Skincare B.V. en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten, met inbegrip van alle software die op de site wordt gebruikt.

Toestemming wordt verleend om elektronisch te kopiëren en hard copy delen van Mudmasky.com af te drukken voor het enige doel van het plaatsen van een bestelling bij Mudmasky.com of het gebruik van de website als een shopping resource. Elk ander gebruik, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave, weergave of uitvoering, van de inhoud van Mudmasky.com is ten strengste verboden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s, dienstmerken en handelsnamen op deze website zijn eigendom van Mousavi Skincare B.V. of andere respectievelijke eigenaren die Mousavi Skincare B.V. het recht en de licentie hebben verleend om dergelijke intellectuele eigendommen te gebruiken. Het handelsmerk MUDMASKY is internationaal geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik ervan, al dan niet gekoppeld aan commerciële inspanningen, is strikt verboden.

Uw gebruik van de op de site weergegeven Handelsmerken, logo’s, dienstmerken en handelsnamen, of enige andere inhoud op de site, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, is strikt verboden. U wordt er tevens op gewezen dat Mousavi Skincare B.V. haar intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zal handhaven in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Afwijzing van informatie

De informatie, diensten, te koop aangeboden producten en materialen in en/of geadverteerd op Mudmasky.com, met inbegrip van, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en links, worden geleverd op een “As Is” basis zonder garantie. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, Mousavi Skincare B.V. en haar moederbedrijven, dochterondernemingen, agenten, filialen, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden, en hun respectieve directeuren, leden, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers (gezamenlijk de “vrijgegeven partijen”) alle verklaringen en garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot dergelijke informatie, diensten, producten en materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk, vrijheid van computervirussen en impliciete garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of het verloop van prestaties. Bovendien verklaren of garanderen Mousavi Skincare B.V. en haar leveranciers niet dat de informatie die toegankelijk is via Mudmasky.com accuraat, volledig of actueel is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor typografische fouten. Informatie over prijzen, ingrediënten, verpakkingen en beschikbaarheid kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Medische Disclaimers

De inhoud, verklaringen, producten en ander materiaal beschikbaar gesteld door en via MUDMASKY: (a) zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van een medische aandoening of ziekte; (b) zijn op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies of als vervanging voor medisch advies en/of medische behandeling; en (c) mogen alleen worden gebruikt in combinatie met de begeleiding en zorg van uw arts. Al onze ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijke bronnen, maar sommige ingrediënten zijn syntactisch gemodificeerd om het best mogelijke product te garanderen. Onze producten kunnen een allergische reactie veroorzaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke allergische reactie dan ook. U dient altijd uw arts of andere gezondheidswerker te raadplegen voordat u een behandeling voor een gezondheidsprobleem aanneemt, ongeacht of deze op de Site of anderszins wordt aangeboden. Uw arts moet zorgen voor goede vervolgbezoeken en uw behandelplan waar nodig individualiseren. Als u een medisch probleem hebt of vermoedt dat u een medisch probleem hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgverlener. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het inwinnen van professioneel advies nooit uit vanwege iets dat u op de Site of in verband met MUDMASKY hebt gelezen.

Zonder het voorgaande te beperken, moet inhoud met oefeningen, maaltijdaanbevelingen of enig ander advies dat beschikbaar wordt gesteld door en via en/of in verband met de Site (inclusief, de “Blog”) altijd worden gecontroleerd voordat u het gebruikt/toepast. Neem contact op met uw zorgverlener voordat u de richtlijnen op onze Site of Blog opvolgt.

Beperkte beschikbaarheid en prijs

In het geval dat een Product tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van een typografische fout of een fout in de prijsinformatie van onze leveranciers, heeft MUDMASKY het recht om geplaatste bestellingen voor dat product met de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. MUDMASKY heeft het recht om het aantal artikelen dat via de site wordt gekocht te beperken. MUDMASKY heeft het recht een bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw actieve creditcard in rekening is gebracht. Als uw actieve creditcard al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal MUDMASKY onmiddellijk een krediet toekennen aan uw actieve creditcardrekening voor het bedrag van de kosten. Servicevoorwaarden.

Links naar andere sites

De Site kan links bevatten naar andere sites en/of bronnen, inclusief adverteerders, waarover MUDMASKY geen controle heeft. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor het gemak van de gebruikers en mogen niet worden opgevat als een goedkeuring door MUDMASKY van de inhoud, items of diensten op deze websites van derden. U betreedt en gebruikt dergelijke sites, met inbegrip van de inhoud, items of diensten op die sites, uitsluitend op eigen risico. MUDMASKY geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, eigendom of wettigheid van dergelijke gekoppelde websites. U gaat ermee akkoord dat MUDMASKY geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, of voor de inhoud, reclame, producten of andere materialen die beschikbaar zijn via dergelijke sites of bronnen. Zodra u deze Website verlaat via een link naar een andere website, bent u onderworpen aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van die andere website.

Privacy

De informatie die wij via uw gebruik van deze Website verkrijgen, hetzij via het registratieproces of anderszins, is onderworpen aan ons Privacybeleid en onze Juridische kennisgeving. Dat Privacybeleid heeft betrekking op onze verzameling en het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt, met inbegrip van uw rechten met betrekking tot die informatie. Lees het privacybeleid voordat u deze site gebruikt. Als u niet bereid bent de voorwaarden van het Privacybeleid te aanvaarden, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken en geen artikelen van deze Site te plaatsen of te bestellen. Servicevoorwaarden.

Retourbeleid

MUDMASKY biedt een geld-terug-garantie. MUDMASKY heeft het recht om een product te weigeren als het product te veel wordt gebruikt. Zie ons retourbeleid, dat op de website staat vermeld onder Retourneren en Ruilen.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat in geen geval MUDMASKY/ Mousavi Skincare B.V. en/of haar leveranciers en/of agenten aansprakelijk zijn voor indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, verlies van winst, verlies van gegevens, verlies van goodwill, kosten van aanschaf van vervangende diensten, of enige andere indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt, en op welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, hetzij wegens contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid en strikte aansprakelijkheid), of anderszins voortvloeiend uit (1) het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de Website; (2) het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, items die op de Site zijn gekocht; (3) het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, items die via een detailhandelaar zijn gekocht (4) de kosten van de aanschaf van vervangende diensten, items of sites. Servicevoorwaarden.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om MUDMASKY/Mousavi Skincare, haar directeuren, functionarissen, werknemers, licentiegevers, agenten, co-branders, leveranciers, dochterondernemingen, moederbedrijven en filialen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, claims, eisen, geschillen, schade en kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en proceskosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de site; informatie die u indient of verzendt via de Site; uw inbreuk op deze Overeenkomst; en uw verbinding met de Site.

Arbitrage

Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat MUDMASKY/Mousavi Skincare B.V. , naar eigen goeddunken, kan verlangen dat u eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Site, of deze gebruiksvoorwaarden betreffende of, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de interpretatie, schending, nietigheid, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging ervan, alsmede geschillen over het opvullen van hiaten in deze overeenkomst of de aanpassing ervan aan nieuw ontstane omstandigheden, voorlegt aan definitieve en bindende arbitrage volgens de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association, door een of meer arbiters die in overeenstemming met de genoemde regels zijn benoemd. Niettegenstaande deze regels is deze procedure echter onderworpen aan de wetten van de staat zoals uiteengezet in de vorige paragraaf.

Elke uitspraak in een krachtens deze clausule ingeleide arbitrage is beperkt tot geldelijke schadevergoeding en omvat geen ander bevel of instructie aan een partij dan de instructie om een geldbedrag te betalen. Verder is (zijn) de arbiter(s) niet bevoegd tot het toekennen van punitieve schade, gevolgschade of andere schade die niet wordt gemeten aan de hand van de werkelijke schade van de winnende partij in een arbitrage die krachtens deze sectie wordt ingeleid, behalve wanneer dit wettelijk vereist is. Algemene voorwaarden

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor om ons beleid te allen tijde te wijzigen. Er kunnen geen rechten van deze site (mudmasky.nl) worden ontleent. Dit is uitsluitend ter informatie en er kunnen fouten in zitten.

Laatst bijgewerkt: 18 Oktober 2023.

Winkelmand

Cart is Empty
Updating Cart!